Scroll Top

Algemene Voorwaarden

Laatste update 1-1-2024

Buro Berlinde, is gevestigd te Zaltbommel, biedt:

  • Individuele coaching online en face-to-face
  • Training, coaching en advies voor het Bedrijfsleven en Overheid

In deze algemene voorwaarden staan voor alle diensten de rechten en plichten beschreven.
Contact via: Berlinde@buroberlinde.nl of via +31 6 42 497 122.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:        Buro Berlinde; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11067526.

Opdrachtgever:          de persoon (particulier), onderneming (bedrijf) of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

Diensten:                    alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten

Klant:                          degene die deelneemt aan coaching en of training,

Artikel 2. Voorwaarden deelname programma Online Coaching

2.1 De (online) coaching wordt uitgevoerd door Berlinde Aalberts van Buro Berlinde.
2.2 Tijdens de online coaching maak je gebruik van haar talenten, kennis, passie en energie. De klant is zelf verantwoordelijk voor het in praktijk brengen van het geleerde of hetgeen is besproken. Het succes van deelname is grotendeels afhankelijk van de eigen inspanning van de klant. Wel zal de opdrachtnemer zich inspannen zodat de juiste handvatten worden aangeboden. Met als doel een gelukkig leven te realiseren en staat de opdrachtnemer, binnen de grenzen van de online coaching, voor je klaar.

Artikel 3. Voorwaarden deelname programma Face-to-Face Coaching

3.1. De face-to-face Coaching wordt uitgevoerd door Berlinde Aalberts van Buro Berlinde.
3.2. Afspraken vinden plaats op het vestigingsadres van Buro Berlinde tenzij in onderling overleg anders wordt besloten. In dat geval zijn reiskosten voor rekening van de opdrachtgever.
3.3. Als je deelneemt aan persoonlijke coaching bij Buro Berlinde dan wordt er, samen met jou, gekeken naar eventuele persoonlijke blokkades, belemmerende gedachtes, negatieve emoties, maar ook naar je kracht, je persoonlijkheid en je talenten. Je formuleert samen met de opdrachtnemer je coachvraag. Ook vul je het intakeformulier in waarmee je zelf aan de slag gaat met het formuleren van je coachvragen. Deze vormen de leidraad van de coaching.

3.4. Evaluatie vindt mondeling en/of per vragenlijst plaats. Dit gebeurt aan het einde van het coachtraject.
3.5. Je hebt als coachee altijd het recht om de coaching te beëindigen of te verlengen. Dit doe je in overleg met de opdrachtnemer.
3.6. Als de coach merkt dat zij jou niet verder kan begeleiden is het haar plicht en haar recht om de coachrelatie te beëindigen en je, indien nodig, door te verwijzen naar andere vormen van hulpverlening.
3.7. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Artikel 4 Groepstrainingen

4.1. De opdrachtnemer is ten alle tijden bevoegd om het traject of de training te beëindigen als er sprake is van het niet nakomen van afspraken of bij gebrek aan intrinsieke motivatie. Doorbelasting van de factuur wordt in overleg gedaan met de opdrachtgever. Zie ook artikel 7.2.
4.2. Een training is een samenspel van deelnemers, de trainer en de opdrachtgever/de leidinggevende. Alleen als deze driehoek optimaal functioneert dan is er resultaat te behalen van een traject. De opdrachtnemer en opdrachtgever bespreken de rollen en verantwoordelijkheden van deze driehoek voorafgaand aan het traject.
4.3. De opdrachtnemer heeft de plicht om zijn uiterste best te doen met de inzet van onderbouwde methodieken en theorieën om de deelnemers daadwerkelijk vooruit te helpen. Het is echter de trainer niet aan te rekenen als deelnemers zelf besluiten wel of niet iets met de aangereikte handvatten te doen.

Artikel 5 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

5.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Buro Berlinde diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
5.2. Niet alleen Buro Berlinde maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
5.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
5.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Buro Berlinde uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 Offertes

6.1. De door Buro Berlinde gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Buro Berlinde is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd;
6.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders aangegeven;
6.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Buro Berlinde beschikbare informatie.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Vanuit Buro Berlinde (trainer/coach Berlinde Aalberts) leidt een gesloten overeenkomst tussen klant, opdrachtgever en Buro Berlinde altijd tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Buro Berlinde komt alle gemaakte afspraken na en stelt talenten en ervaringen ter beschikking om de ander, de groep of de training naar behoren en volgens afspraak uit te voeren. Resultaten zijn niet alleen afhankelijk van de inspanningen van Buro Berlinde, maar zeker ook van de inspanning van de groep, het individu of de klant op het moment dat men een coaching of training aangaat.
7.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buro Berlinde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buro Berlinde aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buro Berlinde worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Buro Berlinde zijn verstrekt, heeft Buro Berlinde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
7.4. Buro Berlinde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Buro Berlinde is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
8.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Buro Berlinde zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
8.3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Buro Berlinde de opdrachtgever hierover vooraf inlichten;
8.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Buro Berlinde daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.


Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Buro Berlinde ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
10.2. Buro Berlinde behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Betaling

11.1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.2. Indien de opdrachtgever/klant de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
11.3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
11.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
11.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
11.6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
11.7. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. Buro Berlinde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
12.2. De aansprakelijkheid van Buro Berlinde is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
12.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
12.4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Annuleringstermijnen

13.1. Buro Berlinde heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant te weigeren.
13.2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coaching traject te annuleren.
13.3. Deze annuleringstermijnen gelden als er een officieel akkoord is op de offerte. Dit akkoord geschied met een reply-mail met akkoord en/of aanvullend de opdrachtbevestiging met handtekening van de opdrachtgever ingescand en gemaild naar Berlinde@buroberlinde.nl.

Annuleren Training

  • Voor training is dit kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de training
  • 6 tot 4 weken voor aanvang van training wordt 50% doorbelast
  • 4 tot 0 weken voor aanvang van de training wordt 100% doorbelast

Annuleren Coaching

  • Voor coaching geldt korter dan 2 dagen voor de afspraak (24 uur) worden de kosten 100% doorbelast aan de opdrachtgever. Als de opdrachtnemer ziek is dan schuiven alle afspraken op.
  • Bij annulering voor de 24 uur worden er geen kosten doorberekend.
  • Afspraken kunnen gewijzigd worden, mits beide partijen daarmee instemmen.

13.4. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/klant geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15 Geschillenbeslechting

15.1. Op iedere overeenkomst tussen Buro Berlinde en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
15.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

STRENGTHSFINDER® TALENTENTEST

Wanneer in het traject, de training of workshop of elke andere aanbieding de door Gallup ontwikkelde Clifton StrengthsFinder® talententest wordt ingezet, wordt deze door opdrachtnemer autonoom ingezet. Dat houdt in dat Gallup geen partij is in het coachcontract: “Gallup is not a party to this Agreement, and shall have no liability whatsoever with respect to any of the services that are the subject of this contract. The services I provide under this contract are not provided, licensed, warrantied or sponsored by Gallup.”